Tất cả bài viết liên quan

Tin nhắn quảng cáo

Hiện nay tin nhắn thương hiệu có 2 loại dịch vụ gửi tin đó là tin nhắn quảng cáo và tin nhắn chăm sóc khách hàng, vậy thế nào là tin nhắn quảng cáo?

Hướng dẫn khai báo tên định danh theo Nghị Định 91/2020/ND-CP

Căn cứ Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020 các khách hàng là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tin nhắn thương hiệu để gửi tin quảng cáo cần khai báo thêm tên định danh để cung cấp giấy chứng nhận tên định danh cho cục An toàn thông tin.